Hatályba lépésének ideje: 2021. január 1.

Információ:

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Invicom Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság valamennyi, a www.wellazine.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

1. A szerződő partner adatai

A szerződés az INVICOM TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT-vel (a továbbiakban Invicom) jön létre.

Név: Invicom Tanácsadó és Szolgáltató Bt.,

Székhely: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14/e;

Nyilvántartó cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága,

Cégjegyzékszám: 19-06-507888, Adószám: 22116378-2-19,

Számlaszám: 11748007-24811457-00000000,

Ügyvezető igazgató: Szijártó Gábor,

Központi telefonszám: +36/70/3795267

2. A szerződés létrejötte

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, vételárának adóval megnövelt teljes összegéről, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és egyéb feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba rakom” feliratra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, amely tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen a Vásárló választhat, hogy tovább tájékozódik a Webáruházban (automatikus) vagy befejezi a tájékozódást és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Kosár” gombra kattintva. Ha a Vásárló az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát (kiválasztott termék megjelölése, méret és egyéb specifikáció; darabszám; darab/bruttó vételár; fizetendő bruttó vételár, termék fotója, stb.). A kosár oldalon a Vásárló módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Változtatás után a “Kosár frissítése” gombra kattintva aktualizálódik a kosár tartalma. Itt lehetősége van kedvezményes kupon beváltására is. Ha a Vásárló mindent rendben talált, akkor a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és vásárolhat a kért adatok megadásával.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló megadott minden szükséges személyes adatot, a “Pénztárban” a szállítási adatokat is meg kell adnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási cím eltér a szállítási címtől. A szállítási adatok megadását követően, a Vásárlónak a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül. Fizetési mód szerint a „Megrendelés elküldése” vagy “Tovább a Paypalhoz” vagy “Fizetés Barionnal” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el az Invicom Bt. részére.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a személyes adatait, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék mennyiségét. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy az Invicom Bt. a Vásárló ajánlatát elfogadta (ld. 3. pont).

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután a Vásárló elküldte megrendelését, ezt (az ajánlat az Invicom-hoz történő megérkezését) legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben az Invicom visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy az Invicom megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza. Ez az automatikus e-mail (tértivevény) nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett az Invicom-hoz. Ajánlatának/megrendelésének az Invicom-hoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

Az Invicom a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Invicom általi elfogadásáról szóló, az Invicom által a Vásárló részére megküldött külön e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (48 órán belüli) megérkezésével automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (48 órán belüli) megérkezésével.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4. A megrendelés adatainak tárolása, digitális adattartalom

A megrendelés adatait az Invicom tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni a Vásárló, akkor kinyomtathatja a Visszaigazoló emailben található információk alapján. Miután Ön megadta az Invicom Bt. részére az email-címét, az Invicom Bt. – a 3. pontban említett, megrendelést visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet szintén kinyomtathat.

Az Invicom weboldala (www.wellazine.hu) valamennyi szoftver környezetben és operációs rendszerben futtatható, amelyben html-alapú weboldal megjeleníthető. Az Invicom Bt. a weboldala működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal. Hiba esetén az Invicom Bt. kéri Vásárlóit, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjenek tájékoztatni az Invicom Bt-t.

5. Elállási jog

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra (2013. évi V. tv. 8:1§ (1) bek. 3. pont szerinti fogyasztó) vonatkoznak és alkalmazandók, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A félreértések elkerülése érdekében az Invicom rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen, 5. pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatálya alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak. A fentiekben említett Vásárlójogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a./ a terméknek

b./ több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek

c./ több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 30 (harminc) napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Invicom részére az Elállási Időszak alatt.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 30. naptári napon) elküldi az Invicom-nak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének időpontját veszi figyelembe az Invicom a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként javasolt postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a leírtak szerint az Invicom részére. A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Invicom 4.1. pontban feltüntetett címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 (harminc) napon belül visszaküldeni az Invicom  részére A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 30 (harminc) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Az Invicom Bt. a termék kiszállítási költségét (kivéve: amennyiben a termék ingyenesen került kiszállításra) megtéríti, e körben azonban nem kerülnek megtérítésre azon – a termék kiszállításával összefüggésben felmerült – többletköltségek, amelyek az Invicom által esetlegesen felkínált, legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól a Vásárló döntése alapján történő eltérésből adódnak. A termék visszaküldésének költségét a Vásárló viseli, azt az Invicom a Vásárló részére nem téríti meg.

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, az Invicom haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amennyiben az elállással érintett termék használtsága a visszajuttatott termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket nem haladja meg. Az említett mértéket meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Vásárló felelősséggel tartozik, amely értékcsökkenést az Invicom a Vásárlóval szemben érvényesít(het)i. Az Invicom jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Invicom a korábbi időpontot veszi figyelembe. Bankkártyával történt, illetve előre utalásos fizetés esetén a visszáru összeget az Invicom minden esetben a fizetéskor a Vásárló által megadott bankszámlára utalja vissza. Készpénzben történő visszafizetésre nincs lehetőség, kivéve azon esetet, amennyiben a Vásárló a termék vételárát korábban készpénzben fizette meg. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján az Invicom a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az Invicom elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

– olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac az Invicom által nem befolyásolható ingadozásától függ;

– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását. A termék visszaküldése esetén a Vásárló az áruhoz mellékelt visszaküldési matricát használja, amennyiben esetleg nem rendelkezik matricával, a következő címre szükséges visszaküldeni az elállással érintett terméke(ke)t, mivel az Invicom székhelyén nem történik visszáru kezelés, e tevékenységet az Invicom Bt a következő címen végzi:

8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14/e

Postai úton történő megküldés esetén a Vásárlónak jól látható módon fel kell tüntetnie a visszaküldendő termék csomagolásán: “Invicom Bt.”

Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a Invicom ügyfélszolgálatához fordulhat a következő e-mail címen – Email: webshop@wellazine.hu, vagy az alábbi telefonszámon: Tel.: +36 / 70 / 379 – 5267 *

*(normál díjszabással hívható)

illetve postai úton történő megkeresés esetén, az alábbi postacímen:

8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14/e

Postai úton történő megkeresés a borítékon szükséges feltüntetni: “Wellazine webáruház”

6. Árak és szállítás

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz, azaz e költség a termék árán felül felmerülő költség (kivétel, amennyiben a Invicom által meghirdetett promóció keretében a termék kiszállítása ingyenesen, az Invicom költségviselése mellett történik). Az ár a megrendelés időpontjában feltüntetett ár.

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási határidőkről a mindenkori megrendelési folyamat során az Invicom e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja az Invicom Önt erről tájékoztatni.

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási határidőkről a mindenkori megrendelési folyamat során az Invicom e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja az Invicom Önt erről tájékoztatni.

7. Szállítási költségek

Az Invicom-nál a megrendelés összegétől függetlenül – némely esettől eltekintve, általában – bruttó 790.- Ft csomagküldési átalánydíjat kell fizetnie a Vásárlónak. Ez az összeg csak részben fedezi a bérmentesítési/szállítási és a csomagolási tényleges díjat, a fennmaradó részt azonban az Invicom Bt. átvállalja a Vásárlóktól.

Más esetben előfordulhat, hogy a fent megjelöltnél magasabb szállítási díjat számláz az Invicom a Vásárló felé, amely esetben az Invicom a felszámítandó díjról részletes kimutatást készít és arra a megrendelés előtt felhívja a Vásárló figyelmét. Utánvételes fizetés esetén a szállítási díj bruttó 1.090 Ft. 10.000 Ft-ot meghaladó rendelési érték felett a szállítás ingyenes.

Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést az Invicom-nak kiszállítania, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer (egy szállítás után) számítja fel az Invicom.

A termék Vásárló, vagy általa megbízott harmadik személy által a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék átvétele a Vásárló részéről megtörténik.

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az Invicom díjmentesen biztosítja.

8. Szavatosság

8.1. Kellékszavatosság

A Vásárló az Invicom hibás teljesítése esetén a Invicom-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló a termék átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló, mint jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Invicom-nak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet. A Vásárló a hibát az Invicom költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha az Invicom a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Invicom adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. Amennyiben a Vásárló fogyasztónak is minősül, a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A Vásárló közvetlenül az Invicom-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Amennyiben a Vásárló egyben fogyasztónak is minősül, ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, illetve, ha e vélelem megdöntésre kerül.

8.2. Termékszavatosság

A jelen fejezetben említett, termékszavatosságot szabályozó rendelkezések a Vásárlóra kizárólag és kifejezetten azon esetben vonatkoznak, amennyiben a Vásárló a Ptk. jelen ÁSZF-ben hivatkozott rendelkezése alapján fogyasztónak minősül.

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy a termék gyártójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyidejűleg, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, illetve a jelen ÁSZF-fel összhangban, a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti, azaz pénz visszatérítésére árleszállításra és elállásra nincs mód, tekintettel azon tényre, hogy a gyártó és a Vásárló között nem jött létre szerződéses jogviszony. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

A Vásárló a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Invicom) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

A gyártó, forgalmazó (Invicom) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Invicom) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9. Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „kormányrendelet”) tartalmaz előírásokat. A kormányrendelet (tárgyi) hatálya kizárólag az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés (azaz vállalkozás és fogyasztónak minősülő Vásárló) keretében értékesített és a kormányrendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Az Invicom Bt. minden nála vásárolt termékre a törvényben előírt 14 nap helyett 30 napos visszavásárlási garanciát biztosít. Mely időtartam alatt a vásárló indoklás nélkül adhatja vissza a terméket.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1-3 év 2021. január 1-én életbe lépett változtatások alapján a termék ára alapján. Azonban az Invicom a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időn túl összesen 3 év jótállási időt (önkéntes jótállás) biztosít a kormányrendelet mellékletében meghatározott termékekre vonatkozóan a termék árától függetlenül.

A jótállás kezdő időpontja a termék fogyasztónak minősülő Vásárlónak történő átadásának a napja. Az Invicom a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a fogyasztónak minősülő Vásárló a terméket átveszi.

Nem tartozik jótállás körébe a hiba, ha annak oka a termék fogyasztónak minősülő Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

– szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Invicom, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

– elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló

– elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Invicom-nak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak minősülő Vásárlónak okozott érdeksérelmet.

– ha az Invicom a kijavítást nem tudja 15 napon belül elvégezni, jelzi a Vásárlónak, ha 30 napon belül sem tud a fogyasztónak minősülő Vásárló érdekeit kímélve eleget tenni, köteles kicserélni a terméket. Ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Invicom költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztónak minősülő Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A Invicom-nak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztónak minősülő Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Invicom-t terhelik.

A fogyasztónak minősülő Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül fogyasztónak minősülő Vásárló a jótállásból fakadó jogok a 1) és a 2). pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Email: webshop@wellazine.hu

Tel.: +36 / 70 / 379-5267

Cím: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14/e

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: “Invicom Bt.”

A jótállási feltételekről a Vásárló bővebben a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. Ha nem rendelkezik a Vásárló ezekkel a dokumentumokkal vagy nem műszaki cikkről van szó, akkor a fenti elérhetőségeken és módon fordulhat bővebb információért a Invicom-hoz.

10. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig a termék az Invicom Bt. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Invicom Bt. irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

11. Vásárlási feltételek, fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

A termék kifizetése a Vásárló választása szerint történhet banki előreutalással, bankkártyával (online fizetés) vagy utánvéttel. A Invicom Bt. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, illetve előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén az esedékes vételár és esetlegesen kapcsolódó költség összeget a következő számlaszámra szükséges a Vásárlónak átutalnia: Invicom Bt., Székhely: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14/e Számlaszám: 11748007-24811457-00000000 IBAN:
HU17117480072481145700000000, SWIFT / BIC: OTPVHUHB

A Vásárlónak banki előre utalás, vagy bankkártyával (on-line) történő fizetés esetén meg kell adnia rendelési számát, – illetve amennyiben a Vásárló rendelkezik ügyfélszámmal – ügyfélszámát is a közlemény rovatban.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

12. Kapcsolatfelvétel

Esetleges kérdés vagy reklamáció esetén az Invicom az alábbi e-mailes, telefonos, illetve postai elérhetőségeken áll a Vásárlók rendelkezésére:

Email: webshop@wellazine.hu
Tel.: +36 / 70 / 379-5267
Cím: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14/e

13. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1. Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel vagy az Invicom tevékenységével kapcsolatos vásárlói/fogyasztói kifogásait a 12. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

Invicom Bt. a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Invicom a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

Az Invicom Bt. a jegyzőkönyv egy példányát személyesen (üzlethelyiségben) közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a panaszos Vásárlónak, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alábbiakban részletezett, írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Az Invicom Bt. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben az Invicom az írásbeli panaszra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Invicom egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Az Invicom a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a vásárlói panaszra adott válasz postai továbbítása iránt (feladás) intézkedik

A panasz elutasítása esetén az Invicom az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Vásárlót.

13.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Invicom és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita az Invicommal folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

E-mail: vkik@veszpremikamara.hu
Web: www.veszpremikamara.hu
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti M. tér 1.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf. 220.
Telefon: +36-88-429-008, +36-88-406-972
Fax: +36-88-412-150
Ügyfélfogadás:
Hétfő – csütörtök: 08:00-15:30
Péntek: 08:00-13:30

mellett működő Békéltető Testület

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Az Invicom Bt-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével az Invicom a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben az Invicom székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, az Invicom együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A leírtakon felül az Invicom tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük.

Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is.

Az online vitarendezési platform elektronikus linkje https://ec.europa.eu/odr

14. Adatvédelem

Adatvédelmi előírásainkat a következő link megnyitásával érheti el: https://www.wellazine.hu/adatvedelemi-tajekoztato

15. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Az Invicom Bt. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

Az Invicom Bt. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. január 1.

Cégnyilvántartásba bejegyző hatóság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága