1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A meghirdetett promóciós játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója az Invicom Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14/e, Cégjegyzékszáma: 19-06-507888, képviseli: Szijártó Gábor ügyvezető, a továbbiakban: Szervező). A Játékban való részvétel feltételeit és az ezzel kapcsolatos adatkezelést a jelen játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

2. A NYEREMÉNY

A játékban részt vevő személyek (továbbiakban Pályázó), sorsoláson vesznek részt. A fődíj nyertese, aki a jelen Játék szabályzatban foglalt kiírásnak megfelelően teljesíti a feltételeket

1 db Wellazine Egyensúly szettet (Wellazine Mind Pack -et) kap ajándékba.

Tartalma: 1 db Wellazine, 1 db lebegő kulcstartó, 1 db Wellazine termáltáska, 1 db Kneipp Nyugalom habzó Fürdőkristály 80 g, 1 db Kneipp Tökéletes kikapcsolódás Fürdőkristály 60 g, 1 db Kneipp Szabad légutak Fürdőolaj 100 ml, 1 db termál zsák

3. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A játékban részt vehet minden, a Fürdőmester kvízt kitöltő természetes személy.

A játékban nem vehetnek részt az Invicom Bt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaság, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökség(ek), ezek tulajdonosai, vezető tisztség viselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2019. szeptember 20. napján 00 órakor kezdődik, és 2019. október 31. napján 23.59 óráig tart.

SORSOLÁS: 2019. november 4-én 10.00 órakor.
A nyertes kilétét 2019. november 4-én 15.00-ig közöljük

5. A JÁTÉK MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA

A játékot a www.wellazine.hu oldalon hirdeti meg.

6. A JÁTÉK MENETE

6.1. Részvétel

A játékban való részvétel feltétele, hogy a játék időtartama alatt a Pályázó a Szervező hivatalos wellazine.hu/furdomester_kviz oldalon elérhető kvízt és hozzá tartozó adatbekérő formot kitöltse. A Szervező a regisztrációt csak abban az esetben fogadja el érvényesnek, ha a regisztráló hiánytalanul kitölti az űrlapot.

6.2. A Nyertesek értesítése, a nyeremények átvétele

Az érvényes Pályázók nevét a Szervező hivatalos wellazine.hu weboldalán közzéteszi. A közzététel legkésőbb a játék időtartamának végétől számított 2 napon belül történik.

A nyeremény átvételének módja:

A nyereményt (Wellazine Egyensúly szett) postai úton juttatjuk el a nyertesnek.

6.3. Kizárás a játékból

A Pályázót a Szervező kizárja a játékból, illetve a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

–           bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;

–           a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;

–           jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

7. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Pályázó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk miatt.

8. ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS

Az Invicom Bt. kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adat kezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Adat típus: Cél: Jogalap: Időtartam:
Játékban részt vevő természetes személy neve Játékban részt vevő azonosítása, Játékban való részvétel, Nyeremény kézbesítése/átadása, Játékban részt vevő értesítése, egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
Játékban részt vevő természetes személy e-mail címe Játékban részt vevő azonosítása, Játékban való részvétel, Játékban részt vevő értesítése, egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap

A Játékban részt vevő természetes személy bármikor kérheti a Társaságtól, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

Invicom Bt.,

8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14/e,

E-mail: info@wellazine.hu

Ha a Játékos, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, illetve, ha a szervező és lebonyolító a Pályázó tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, a Pályázó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A Pályázó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért, vagy a fentiekben részletezett módon az illetékes bíróság előtt pert indíthat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Pályázó az alábbi elérhetőségeken érheti el:

  • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  • postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • telefon: +36 (1) 391-1400
  • fax: +36 (1) 391-1410
  • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • honlap: www.naih.hu

9. KAPCSOLAT

A játék kapcsán érdeklődni lehet az info@wellazine.hu e-mail címen.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a wellazine.hu/adatvedelemi_tajekoztato internetes oldalon olvasható.

A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező wellazine.hu/furdomester-kviz-nyeremenyjatek-jatekszabalyzata oldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. Szervező kizárja felelősségét a Játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nevüket, a nyerés tényét a wellazine.hu/fürdőmester-kviz weboldalon közzé tegye.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Játékos a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A Játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Kelt: Veszprém, 2019. szeptember 20.